Afbeelding van Terugblik zomer 2017 & vooruitzicht

Terugblik zomer 2017 & vooruitzicht

De eerste fase van project Vitaal Vogelenzang is begin juli, met het besluit van de gemeenteraad, afgerond. Dit betekent dat de tweede fase van het project is begonnen en dat er werk aan de winkel is.

Het afgelopen jaar is er veel gebeurd in het kader van Vitaal Vogelenzang.

Er is onderzoek gedaan naar ontwikkelscenario’s voor mogelijke woningbouw en er zijn korte termijn maatregelen genomen. Enkele voorbeelden van deze (grotendeels al uitgevoerde) korte termijn maatregelen zijn de herinrichting van de openbare ruimte in de omgeving van IKC de Paradijsvogel, de nieuwe speeltoestellen bij de speeltuin, het uitbouwen van educatieve activiteiten zoals natuurlessen op de Zebra-Zorgboerderij en de website Dorp Vogelenzang als portal voor informatie over Vogelenzang. Daarnaast zijn er nog korte termijn maatregelen waar momenteel uitvoering aan wordt gegeven. Bijvoorbeeld het aanstellen van een ‘dorpsregisseur’ en het neerzetten van een keet voor de jongeren van 15 jaar en ouder. Tot slot heeft de gemeenteraad op 6 juli 2017 gekozen voor ontwikkelscenario A; het herinrichten van de omgeving sportvelden, IKC, speeltuin ten behoeve van woningbouw.

Na het besluit van de gemeenteraad hebben we niet stil gezeten.

Zo zijn er nog twee Denktank vergaderingen geweest, is er hard gewerkt aan een plan van aanpak, een participatieplan en zijn acties uit de 1e fase doorgezet. Een belangrijk onderdeel van het project Vitaal Vogelenzang is het onderzoeken van scenario A; de herinrichting en ontwikkeling van de zuidwesthoek van Vogelenzang (IKC, sportvelden en speeltuin). Om de (ruimtelijke) mogelijkheden hier te kunnen bepalen vraagt dit om een goede voorbereiding, een zorgvuldig (participatie)proces en een helder eindproduct. Momenteel zijn wij druk bezig met het kaart brengen van de voorwaarden en kaders waaraan herontwikkeling 

moet voldoen. Zo voeren wij gesprekken met de sportverenigingen, speeltuin en het IKC over hun wensen bij de mogelijke herinrichting.

Ook gaan we in gesprek met de omwonenden.

Om een goed beeld te hebben van de randvoorwaarden rondom scenario A gaan we de omwonenden betrekken in een participatietraject. Woensdag 27 september is er een eerste bijpraatavond. Tijdens deze avond praten we de omwonenden bij over het proces tot nu toe en bovendien wat zij de komende periode kunnen verwachten. Vervolgens zullen we een aantal bijeenkomsten organiseren om met omwonenden en andere betrokken partijen aan de slag te gaan. Gezamenlijk willen we, vanuit ieder zijn perspectief, het plan vorm geven. Tijdens deze bijeenkomsten gaan we dan ook van grof naar fijn werken. Dit betekent dat we bij de eerste bijeenkomst heel open erin gaan zonder voorgekookt plan, maar in samenspraak met alle partijen toewerken naar een gedragen plan. Het is bedoeling dat dit plan voor de zomer van 2018 aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.