Project update april 2018

De bollenvelden rondom Vogelenzang staan prachtig in bloei. Hoog tijd voor een update van Vitaal Vogelenzang. Er is weer veel werk verzet door de denktank en andere betrokkenen.  

Opdracht vanuit de gemeenteraad

De gemeenteraad heeft begin juli ’17 goedkeuring gegeven voor een volgende fase van project Vitaal Vogelenzang. Scenario A, dat als voorkeursscenario vanuit de denktank en uit de dorpsbrede peiling naar voren kwam, kon verder uitgewerkt. In scenario A gaan we uit van woningbouw op de locatie van het huidige IKC en de speeltuin. Plus een nieuw IKC achter het Dorpshuis en herinrichting van de tennis en voetbal. Ook gaf de raad opdracht voor het verkennen van scenario B. Hier gaat het om woningbouw op de locatie Leidsevaart-Zuid.

Verkavelingsschetsen

In het najaar van ’17 vonden meerdere bijeenkomsten plaats met bewoners van de Deken Zondaglaan en de Teylingerweg. Tijdens deze bijeenkomsten werd duidelijk dat er veel weerstand bestaat tegen woningbouw op de plek van het huidige IKC en de speeltuin.

Met elkaar is gepuzzeld aan de herinrichtingsopgave van het gebied rondom het dorpshuis en IKC. Doel is een vitaler en leefbaarder dorp. Resultaat zijn twee verkavelingsschetsen: in één schets blijft het IKC op haar plek en in de andere schets komt er een nieuw IKC achter het Dorpshuis (scenario A).

(Aan deze schetsen kunnen geen rechten worden ontleend)

Haalbaarheidsanalyse door Akro Consult

Om de gemeenteraad een besluit te kunnen laten nemen over de uitvoering van één van de twee verkavelingschetsen, is het noodzakelijk om te weten of de ideeën in de schetsen haalbaar zijn. 

Akro Consult kreeg de opdracht om de twee verkavelingsschetsen met diverse woningbouwprogramma’s door te rekenen. Eind april is de haalbaarheidsanalyse afgerond. In diverse denktankbijeenkomsten is samen met Akro Consult gesproken over deze analyse.

Dorpsbrede bijeenkomst 24 mei en online peiling

Op 24 mei vindt een dorpsbrede bijeenkomst plaats. Deelnemers zijn na die avond inhoudelijk bijgepraat. Daarna volgt een online peiling waarbij iedere Vogelenzanger zijn of haar mening kan geven over diverse onderwerpen binnen Vitaal Vogelenzang. In juni vindt een beeldvormende avond plaats met de raad. De denktank en de resultaten van de online peiling spelen daarin een belangrijke rol.

Korte termijn maatregelen

Natuurlijk verliezen we de mogelijkheden om op korte termijn de vitaliteit te verbeteren niet uit het oog! Tot aan de zomer zijn we aan de slag met:

  • Inzet van SportSupport voor het IKC, de tennisvereniging en de voetbalclub. Meer en ander sportaanbod is de insteek.
  • Een nieuwe asfalt laag voor de toegangsweg naar Zebra- Zorg
  • Een mozaïek bank die straks op een zichtbare plek in het dorp komt te staan
  • Een ontmoetingsplek voor de oudere jeugd: Keet15+
  • Het terugdringen van overlast op en rond de parkeerplaats aan de Henk Lensenlaan

Welzijn & Zorg

Ook Jony Meekel, dorpsregisseur Vogelenzang vanuit Welzijn Bloemendaal, blijft druk bezig met onder meer het afstemmen en bekendmaken van activiteiten. De pilot met inzet van 20 Compaantablets voor eenzame ouderen is gestart! Meer informatie over Compaan is te vinden via www.uwcompaan.nl.