Dorpsraad Vogelenzang stelt zich voor

Dorpsraad Vogelenzang is de wijkraad voor alle bewoners van Dorp Vogelenzang.

De taken van de dorpsraad zijn vastgelegd in de statuten van de vereniging. De hoofdtaak is alle activiteiten ontwikkelen en initiatieven ondersteunen welke zijn gericht op het invullen van de noodzaak ter verbetering van het leefmilieu van de inwoners van Vogelenzang.

Alle ontwikkelingen die impact (kunnen) hebben op de leefbaarheid in Vogelenzang worden door de vrijwilligers van de dorpsraad nauwlettend gevolgd.

Bestuur Dorpsraad Vogelenzang

 • Voorzitter Jan Knijn
 • Penningmeester Peter Bamhoom
 • Secretariaat John Kruiper
 • Lid Bob Töning
 • Lid Henriette Vernooy

Email: dorpsraad@dorpvogelenzang.nl
Facebook: dorpsraad.vogelenzang

Waar houdt Dorpsraad Vogelenzang zich voornamelijk mee bezig? Voor een uitgebreide beschrijving van onze werkzaamheden in 2016, kijk onder het document “ANBI-verantwoording”.

Hoe word je lid van de dorpsraad ? Iedereen die in Vogelenzang woont en tijd wil besteden aan het leefbaar houden van ons dorp is welkom. Nieuwsgierig? Kom dan eens naar een vergadering en hoor wat er allemaal speelt in ons dorp. Klik hier voor het vergaderschema.

Vereniging Dorpsraad Vogelenzang is vanaf 1 januari 2013 gerechtigd zich als ANBI te presenteren (ANBI = Algemeen nut beogende instelling). ANBI gegevens: Vereniging Dorpsraad Vogelenzang / RSIN 8001 32 361.

 

Beleidsplan 

Alle activiteiten ontwikkelen en initiatieven ondersteunen welke zijn gericht op het invullen van de noodzaak ter verbetering van het leefmilieu van de inwoners van Vogelenzang.

Beloningsbeleid:

Hierbij kan onderscheid worden gemaakt in

 1. Verrichte arbeid (in uren gemeten) voor de Vereniging
 2. Gemaakte, out of pocket, kosten voor de Vereniging

Ingeval situatie a. is binnen het bestuur afgesproken dat uren worden geregistreerd en gewaardeerd tegen een uurbedrag van 4,50 euro (prijspeil 2016) maar dat de tegenwaarde in de vorm van een donatie wordt teruggeboekt ten gunste van de Vereniging.

Ingeval situatie b. worden de gemaakte kosten vergoed. Voor een aantal terugkerende vaste activiteiten zijn binnen het bestuur afspraken over standaardwaarden gemaakt. Het is aan het bestuurslid om te bepalen of de gemaakte kosten worden teruggeboekt ten gunste van de Vereniging dan wel worden uitbetaald ten laste van de Vereniging.

Het bovenstaande houdt in dat bestuurders alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten kunnen declareren en geen vacatiegeld ontvangen.

Controle op het bovenstaande wordt uitgevoerd door de penningmeester en ter kennis gebracht in de Algemene Ledenvergadering welke ééns per jaar wordt gehouden.

Doelstelling:

Het besturen van een Vereniging die dicht bij het dorp en haar inwoners opereert. Die opkomt voor het (algemeen) belang van de dorpsbewoners en nauwe contacten onderhoudt met (gemeentelijke/provinciale) instellingen etc. Eén en ander te realiseren binnen een beperkt budget en zonder de intentie om een onnodig hoge reserve aan financiële middelen te creëren.  

Verslag van de in 2016 uitgeoefende activiteiten:

 1. Het volgen van de vorderingen ter zake van de uitwerking van de gegunde concessie voor het OV in de regio Haarlem/IJmond.
 2. Anticiperen op verruiming van mogelijkheden voor Openbaar Vervoer met behulp van een buurtbus.
 3. Oppositie tegen aanleg van infrastructurele werken die voor Vogelenzang en haar inwoners om meerdere redenen zeer ongewenst zijn (De z.g. Duinpolderweg).
 4. Participeren in een samenwerkingsverband met verenigingen en stichtingen in aangrenzende gemeenten om de aanleg van voornoemde infrastructurele werken te voorkomen.
 5. Overleg met de gemeente Bloemendaal over verkeer en veiligheid binnen het dorp. Met name te noemen de voorgenomen herstructurering van de Vogelenzangseweg welke door het dorp loopt.
 6. Overleg met de gemeente Bloemendaal over diverse andere onderwerpen, het dorp of haar inwoners betreffende.
 7. Bijwonen waar noodzakelijk van commissie- en raadsvergaderingen van de  gemeente Bloemendaal.
 8. Participeren in het project “Vogelenzang Vitaal”. Een project dat is geïnitieerd door twee raadsleden van de Gemeente Bloemendaal en dat beoogt het dorp Vogelenzang de ruimte te geven dan wel mogelijkheden te creëren om  de levensvatbaarheid binnen het dorp te verbeteren.

Financiële verantwoording:

Hier wordt de financiële verantwoording over het jaar 2016 gegeven.
Deze verantwoording is goedgekeurd door de kascommissie.