Dorpsraad Vogelenzang stelt zich voor

Dorpsraad Vogelenzang is de wijkraad voor alle bewoners van Dorp Vogelenzang.

Bestuur Dorpsraad Vogelenzang

 • Voorzitter Jan Knijn
 • Penningmeester Michael Doden
 • Secretariaat Dico van der Meer
 • Lid Ed van Aken
 • Lid Henriette Vernooy

Email: dorpsraad@dorpvogelenzang.nl
Facebook: dorpsraad.vogelenzang

Hoe word je lid van de dorpsraad ? Iedereen die in Vogelenzang woont en tijd wil besteden aan het leefbaar houden van ons dorp is welkom. Nieuwsgierig? Kom dan eens naar een vergadering en hoor wat er allemaal speelt in ons dorp. Klik hier voor het vergaderschema.

Vereniging Dorpsraad Vogelenzang is vanaf 1 januari 2013 gerechtigd zich als ANBI te presenteren (ANBI = Algemeen nut beogende instelling). ANBI gegevens: Vereniging Dorpsraad Vogelenzang / RSIN 8001 32 361.

Beleidsplan

Alle activiteiten ontwikkelen en initiatieven ondersteunen welke zijn gericht op het invullen van de noodzaak ter verbetering van het leefmilieu van de inwoners van Vogelenzang.

Het besturen van een Vereniging die dicht bij het dorp en haar inwoners opereert. Die opkomt voor het (algemeen) belang van de dorpsbewoners en nauwe contacten onderhoudt met (gemeentelijke/provinciale) instellingen etc. Eén en ander te realiseren binnen een beperkt budget en zonder de intentie om een onnodig hoge reserve aan financiële middelen te creëren.  

Doelstelling

De vereniging stelt zich ten doel het behartigen van het algemeen belang van Vogelenzang en zijn inwoners.

De vereniging tracht haar doel te bereiken door:

 1. het bevorderen van deelname aan overleg door de inwoners rond onderwerpen die hen raken;
 2. het signaleren en verzamelen van opvattingen en wensen van de inwoners en deze doorgeven aan het gemeentebestuur;
 3. het ontplooien en/of ondersteunen van activiteiten gericht op het tot stand brengen van voorzieningen;
 4. het uitbrengen van gevraagde en ongevraagde adviezen inzake beleidsvoornemens van het gemeentebestuur;
 5. het zonodig (deon) verrichten van onderzoekindien dit nodig is om een dergelijk advies te kunnen uitbrengen;
 6. het benutten van de inspraakmogelijkheden, vermeld in de Verordering interactieve beleidsvorming Bloemendaal.
 7. het ondersteunen van initiatieven van (groepen van) inwoners;
 8. alle andere wettige middelen welke aan het doel van de vereiniging bevorderlijk kunnen zijn.

De Dorpsraad is erg blij dat zich 58 Vogelenzangers als lid/donateur hebben gemeld.

Met uw bijdrage kunnen we ons werk blijven voortzetten!
De financiële afrekening van 2018 vindt u op https://dorpvogelenzang.nl/downloads/dorpsraad/tngmplwj1qsss4wc0.pdf
 
=======================================================
 
De ontwikkelingen rondom de Duinpolderweg en de ingediende zienswijzen kunt u inzien op
http://www.geenduinpolderweg.nl/actueel.html
 
=======================================================
 
Dorpsraad Vogelenzang stelt zich ten doel het behartigen van het algemeen belang van Vogelenzang en zijn inwoners.
De vereniging tracht haar doel o.a. te bereiken door het signaleren en verzamelen van opvattingen en wensen van de inwoners en deze door te geven aan het gemeentebestuur.
Heeft u dus een vraag, wens of opmerkingen, richt u zich dan tot één van de leden van de Dorpsraad of stuur een mail naar: dorpsraad@dorpvogelenzang.nl.
=====================================================
 


Belangrijke Nummers

 • Wijkagent: 0900 8844
 • Noodnummer: 112
 • Huisartsenpost: 023 224 25 26
 • Dierenambulance: 023 533 43 23
 • Brandweer: 112
 • Dorpscoordinator Welzijn: 023 525 03 66

Plaatsing AED's

 • Coop: Deken Zondaglaan 55, 2114 EB Vogelenzang
 • Woonhuis: Graaf Dirklaan 9, 2114 DE vogelenzang
 • Dorpshuis Vogelenzang: Henk Lensenlaan 2a, 2114 ER Vogelenzang