Afbeelding van Sociaal Jaarverslag Stichting Dorpshuis Vogelenzang

Sociaal Jaarverslag Stichting Dorpshuis Vogelenzang

Het Dorpshuis
In 2017 was het een ‘ad hoc’ jaar. In het jaar 2018 invulling gegeven aan ervaringen. De contacten met de “major stakeholders” zijn aangehaald. Dit zijn de Wethouders en ambtenaren van de
gemeente Bloemendaal, de lokale politiek, de ca. 30 vrijwilligers, maar ook gebruikers en leveranciers van het Dorpshuis.
In de loop van 2018 is meer inzicht verkregen en zijn kansen en uitdagingen voor het Dorpshuis en haar gebruikers opgeschreven in een beleidsplan:
- De centrale plaats van het Dorpshuis in Vogelenzang.
- Het benutten van de moderne uitstraling en functionaliteit van het Dorpshuis.
- Intensieve samenwerking met het Vogelenzangs verenigingsleven en de inwoners van
Vogelenzang
- Ruimte bieden aan de inwoners van Vogelenzang deel te nemen aan activiteiten en evenementen
in en om het Dorpshuis en bij te dragen aan de organisatie hiervan.
- De rol van het Dorpshuis als ontmoetingsplaats en loketfunctie versterken.
- Gebruik maken van de ligging van het Dorpshuis dicht bij bos, duin en natuurlandschap.
- De organisatiestructuur en de beheersvorm zodanig ontwikkelen dat een verantwoorde
exploitatie van het Dorpshuis gerealiseerd wordt.
- Informatieverstrekking door gebruik te maken van digitale technieken en media
- Versterken van onderlinge contacten en samenwerken met het gemeentebestuur en
welzijnsorganisaties in Bloemendaal
- Ruimte bieden aan vrijwilligers en hen betrekken bij de organisatie van het Dorpshuis
- De rol van het Dorpshuis binnen Vitaal Vogelenzang
- Aandacht voor Jeugd- en jongerenwerk

Financiën
Het bestuur heeft erg veel energie gestoken in het doorlichten van de financiële situatie van het
Dorpshuis. Frans Smelt is penningmeester geworden en een extern bureau heeft de boekhouding en rapportages verzorgt. Er is kritisch gekeken naar de inkomsten en uitgaven. Een begroting is opgesteld en per kwartaal vindt er een evaluatie van de financiën plaats. Ook is er intensief en in goede sfeer overleg met de gemeente over de huur en leningen voor zonnecollectoren. Door deze nieuwe professionele aanpak is de financiële exploitatie in 2018 drastisch verbeterd.

Technische zaken

De technische commissie o.l.v. bestuurslid Jan Warbout heeft veel energie gestoken in een inventarisatie en oplossing van de diverse gebreken en verbeteringsmogelijkheden van het Dorpshuis.

Grote problemen bleven zich aandienen bij de Zonne-energie Panelen en W.K.O.
(warmte/koelingsinstallaties). Dit heeft geleid tot onnodige hoge energienota’s. Er heeft een schouwing plaatsgevonden maar storingen blijven regelmatig voorkomen. De gemeente is uitgebreid geïnformeerd en gewezen op hun verantwoordlijkheden.
De zaalverhuurmogelijkheden zijn sterk verbeterd. Onder andere door de aanschaf van terrasmeubilair en bridgetafels. Dit is mogelijk gemaakt met behulp van een groep vrijwilligers.

Evenementen

De bezettingsgraad van de verhuurde zalen is sterk verbeterd. Naast de vaste trouwe huurders van onze faciliteiten, zoals de Biljarters, Bridge zijn er andere vaste activiteiten ontplooid met o.a.: Mahjong, Yoga, Werelddansen. Verder zijn er klein- en grootschalige evenementen georganiseerd.
Ook kunnen we terug kijken op een geslaagd 20 jarig jubileum met drukbezochte Bingoavond, de
feestavond met Different Cook met de oud Vogelenzanger Kees Koek en de geslaagde seniorenbingo mede door de aanwezigheid van de Sint.

Daarnaast zijn er ook de zogenoemde “Familiebijeenkomsten”, zoals jubilea en condoleances. Ook zijn er bijeenkomsten georganiseerd door onze gemeente voor Vitaal Vogelenzang, Herinrichting
Vogelenzangseweg, Verkiezingsbijeenkomsten, woningbouwvereniging Brederode en vergaderingen van de Dorpsraad Vogelenzang. De bruine kroeg “de Kerkuil” vervult ook zijn traditionele rol met openstellingen op vrijdag- en zaterdagavond.
Het Jeugdhonk is een door Welzijn Bloemendaal in ons gebouw een gereserveerde ruimte. Welzijn
Bloemendaal zorgt voor de begeleiding van de jeugd en betaald een huurbijdrage voor het gebruik van de ruimte in het Dorpshuis

De huidige vaste gebruikers zijn:
Maandagmiddag: Werelddansen (grote zaal), Seniorenbiljart (Kerkuil, vrij spelen)
Maandagavond: Mahjongclub de Paarse Draak in de foyer
Dinsdagmiddag: Bridgeclub “Bridgebird” (grote zaal), Seniorenbiljart (Kerkuil, competitie)
Dinsdagavond: Biljart D.S.S. (Kerkuil, competitie)
Woensdagmorgen: Yoga (grote zaal)
Woensdagmiddag: Bridgeclub BMP (grote zaal), Seniorenbiljart (Kerkuil, competitie)
Donderdagavond: Donderdagbiljart (Kerkuil, competitie)
Vrijdagmiddag en avond: Kerkuil Weekend biertje
Zaterdagmiddag en avond: Kerkuil Weekend biertje en thema-avonden.

Vooruitblik naar 2019
Er is overleg met de gemeente Bloemendaal om tot een nieuwe financiële overeenkomst te komen
waarin helder de wederzijdse verplichtingen worden geregeld voor de lange termijn.
Er is een beleidsplan geschreven, een begroting opgesteld voor 2019 en zal overhandigd worden aan de wethouder Heijink van de gemeente Bloemendaal.
Na de zomer zal het verbouwde Jeugdhonk gaan dienen als opvang / dagbesteding voor senioren.
Het Jeugdhonk krijgt zijn plaats in een unit ten zuiden van het Dorpshuis.
Wij spelen graag een duurzame rol in de toekomst van ons dorp en staan daarom open voor initiatieven die kunnen bijdragen aan deelname van ouderen uit het dorp aan de faciliteiten van het Dorpshuis.
Een uitdaging blijft om jongeren bij onze organisatie te betrekken. Dit moet voorkomen dat de
toekomstige opvolging van ons bestuur stokt.
Het jaar 2019 zal ook gebruikt worden om onze interne organisatie te moderniseren want moderne
digitale technieken doen hun entree. En indien de financiën het toelaten zullen ook andere zaken die hard aan vervanging toe zijn, vervangen worden.

“Het Dorpshuis, een huis van en voor ons allemaal “

 

Het Beleidsplan 2019 en de Jaarrekening van 2018 voor geïnteresseerden zijn op te vragen door een aanvraag in te dienen via info@dorpshuisvogelenzang.