Afbeelding van Reactie Gemeente Bloemendaal Duinpolderweg

Reactie Gemeente Bloemendaal Duinpolderweg

Eerder heeft de gemeente Bloemendaal afwijzend gereageerd op de Noordelijke varianten en ook op de Midden-variant en de Zuidvariant. We erkennen dat er serieuze verkeersproblemen zijn in de regio, in het bijzonder zijn enkele lokale verbindingen ontoereikend/niet veilig. Bloemendaal ziet echter de nu gepresenteerde Midden-variant uitdrukkelijk niet als een goede ‘middenweg’ of een acceptabele ‘oplossing’:

1. Realisatie van de Midden-variant zou (evenals de Noord- en – in mindere mate – de Zuid-variant) leiden tot toename van (vracht)autoverkeer op en in de omgeving van de Rijksstraatweg in Bennebroek en de Herenweg in Heemstede en zal daarom negatieve gevolgen hebben voor de leefbaarheid (geluid, luchtverontreiniging, veiligheid en bereikbaarheid – ook voor niet-gemotoriseerd verkeer). Zuid Kennemerland is al zwaar belast met (sluip)-verkeer. De weginfra-structuur kan niet worden aangepast aan (nog) meer gemotoriseerd verkeer. Gedeputeerde Staten geven aan dat “de leefbaarheid in de kernen zwaar weegt in haar keuze”, maar dat blijkt niet uit hun keuze.

2. Een keuze van Gedeputeerde Staten voor de Midden-variant impliceert een keuze voor een relatief grote aantasting van milieu, landschap en leefbaarheid in het gebied direct ten zuiden van – en wellicht bij doortrekking in - de gemeente Bloemendaal en ten Zuidoosten van de duinen. De gemeente maakt zich ernstig zorgen over de doortrekking, ook gelet op de te verwachten stikstofdepositie op het kwetsbare en beschermde duingebied.

3. Welke variant er uiteindelijk ook gekozen mocht worden, een goede landschappelijke en hinder-beperkende inpassing van een nieuwe verbinding vinden wij in elk geval van groot belang.

4. In de reactie van de Provincies op onze zienswijze t.a.v. de voorlopige voorkeursvariant, staat geen integrale en concrete visie of voorstellen ten aanzien van verminderen van verkeersdruk en verbeteren van veiligheid door openbaar vervoer. En we missen sowieso een integrale gebiedsvisie; het aanleggen van extra infrastructuur – juist ook voor het openbaar vervoer -- kan nooit los gezien worden van andere ontwikkelingen.

5. De geboden onderbouwing van een eventuele doortrekking van de Duinpolderweg naar de N206 is zeer beperkt en kan dus niet als argument worden gebruikt voor keuze van de Midden-Variant. In het bijzonder ontbreekt er een compleet beeld van de verkeerseffecten van het voorkeursalternatief.

6. Een alternatief is alleen acceptabel als ook veel lokale problemen (zo veel mogelijk) worden opgelost. Dat lijkt met NOG Beter 2.0 het geval en daarom achten wij dit wèl een realistisch alternatief. Het verschil in MKBA-score van de voorkeursvariant ten opzichte van NOG Beter 2.0 is overigens gering – ook in het WLO-scenario Hoog.

Met vriendelijke groet,

Namens de indieners

R.W. Kruijswijk
Raadsfractie GrL Bloemendaal