Nieuws uit de politiek

Deze Invo zal de laatste zijn in deze vorm. Zoals ik al meldde in de vorige editie zal ik zeker niet stoppen met schrijven. “Nieuws uit de Bloemendaalse politiek” zal dan te vinden zijn op deze website. 

Tijdens een speciale raadsvergadering op woensdag 6 september werd de nieuwe burgemeester Elbert Roest geïnstalleerd. Na bijna vier jaar heeft Bloemendaal eindelijk weer een eigen burgemeester.

In zijn toespraak zei hij dat hij de eerste 100 dagen vaak in de dorpen wil zijn om de inwoners te ontmoeten. Het is dus best mogelijk dat u hem in Vogelenzang tegen zult komen.

De toekomst van Vogelenzang (mede namens Henk Schell (PVDA) en Aty de Groot (PVDA) en Maurits van Tol (D66))

Op 5 juli 2017 ging de gemeenteraad unaniem akkoord met het voorstel over de verdere voortgang van het project Vitaal Vogelenzang. Daarmee werd de eerste fase in feite afgerond. Het betekent ook dat de tweede fase van het project begonnen is en dat er werk aan de winkel is. Afgelopen zomer zijn hier de eerste acties al op ondernomen.

Op 27 september jl. vond er een bijpraatavond plaats om de omwonenden van de Henk Lensenlaan bij te praten over de afgelopen periode en de komende planning van Vitaal Vogelenzang. Dit werd gedaan aan de hand van een presentatie door twee medewerkers van de gemeente Bloemendaal. Henk Schell en ondergetekende konden daar helaas niet bij aanwezig zijn door een andere vergadering maar we hadden wel allebei een vervanger gestuurd.

Naar ik begrepen heb zijn er door de aanwezigen de nodige kritische opmerkingen gemaakt. Er is immers sprake van verschillende belangen.

De presentatie en een verslag van de bijpraatavond zijn te raadplegen via de volgende link: http://dorpvogelenzang.nl/vitaal-vogelenzang

U zult via deze website ook op de hoogte worden gehouden van de verdere ontwikkelingen omtrent Vitaal Vogelenzang.


Plannen sloop en nieuwbouw woningen Leidsevaart 272-288

Aan het eind van de zomervakantie werd bekend dat er plannen zijn de woningen aan de Leidsevaart met nummer 272 tot en met 288 te slopen en er nieuwe woningen terug te bouwen. Voor de bewoners kwam dit bericht volslagen onverwacht.

Begrijpelijk dat een aantal verontruste bewoners de gemeenteraad hierover informeerden en met vragen kwamen. De raad was echter ook verrast want ook zij waren niet eerder op de hoogte gebracht van deze plannen.

Tijdens de commissie Grondgebied op 19 september heb ik de nodige vragen gesteld en deze zijn recentelijk beantwoord. Deze antwoorden heb ik gemaild naar één van de bewoners aan de Leidsevaart.

De komende tijd zal er zeker nog het nodige over gezegd worden. De gemeenteraad is in ieder geval nog aan zet bij een wijziging van het bestemmingsplan.


Plannen omtrent nieuwe oost-west verbinding (Duinpolderweg)

Onder de kop “Nog vijf opties open voor aanleg Duinpolderweg” stond er op dinsdag 3 oktober jl. sinds geruime tijd weer een artikel over de Duinpolderweg in het Haarlems Dagblad.

In het artikel wordt gemeld dat het onderzoeksbureau al tot de conclusie is gekomen dat “niets doen” geen optie is. Ook vallen er al twee varianten af, waaronder het plan NOG Beter. Dit komt uit de nog geheime milieueffectrapportage (MER) die de krant in haar bezit heeft gekregen.

Zoals u weet ben ik fel tegen de aanleg van deze weg en zult u begrijpen dat ik nou niet bepaald blij ben met deze conclusies.

Bij de vijf varianten zit onder andere nog de midden variant die net ten zuiden van Vogelenzang zou gaan moeten lopen. Kosten: circa 180 miljoen euro. De overige vier varianten kosten nog veel meer.

De financiering van de weg is nog lang niet geregeld. Misschien is dat maar goed ook. De komende tijd zal er met alle betrokken overheden en belangengroepen verder worden overlegd.

Naar verwachting zal de MER in januari naar buiten worden gebracht.

Herinrichting en rioolvervanging Vogelenzangseweg

In de vorige Invo schreef ik al dat het college van B&W op 17 juli jl. heeft besloten over het definitief ontwerp herinrichting Vogelenzangseweg. Momenteel wordt er hard gewerkt aan de technische tekeningen voor de uitvoering van het werk en worden ter plaatse een aantal onderzoeken uitgevoerd. Het gaat dan om het huidige asfalt en enkele milieutechnische onderzoeken.

Binnen de kerngroep zal gesproken worden over parkeermogelijkheden tijdens het werk, afvalinzameling en bereikbaarheid voor de nood- en hulpdiensten.

Naar verwachting zal de opdracht tot uitvoering in januari 2018 worden gegund aan een aannemer. In februari zal er dan gestart worden met het kappen van de bomen. Vlak daarna starten de wegwerkzaamheden.

Leerlingenraden op basisscholen in de gemeente Bloemendaal

In de afgelopen jaren zijn steeds meer basisscholen in de gemeente Bloemendaal overgegaan tot het opzetten van een leerlingenraad. Op deze manier kunnen leerlingen meepraten over dingen die op school gebeuren. De begeleiding bestaat uit een verkiezingsproces volgens de officiële regels inclusief kandidaatstelling, campagne voeren, verkiezingen en installatie.

In 2007 is de begeleiding vanuit de gemeenteraad bij het opzetten van leerlingenraden gestart op de voormalige Sint Jozefschool. Sinds enkele jaren is het aantal basisscholen in de gemeente Bloemendaal gestaag gegroeid: van 2007 t/m 2012 nog één school, in 2013 naar twee scholen, in 2014 naar drie scholen, in 2015 naar zeven scholen, in 2016 naar 10 scholen en in 2017 is het aantal gegroeid naar 12 scholen. In 2018 zullen er waarschijnlijk nog twee scholen bij gaan komen.

Op maandag 18 september startte het proces rond de verkiezingen van een nieuwe leerlingenraad op De Paradijsvogel. Samen met collega-raadslid Maurits van Tol (D66) werd er gestart met een les over democratie.

Op het moment van schrijven (donderdag 5 oktober) van dit artikel is op De Paradijsvogel de campagne in volle gang en moeten de verkiezingen nog plaatsvinden.

Naast De Paradijsvogel zijn/worden in de maanden september en oktober door raads- en duocommissieleden ook de leerlingenraadsverkiezingen begeleid op de St. Theresiaschool (Bloemendaal), de Willinkschool (Bennebroek), de Franciscusschool (Bennebroek), de Aloysiusschool (Overveen), de SAB (Aerdenhout) en de BSV (Bloemendaal).

Na de herfstvakantie zal er gestart worden op de Tijo van Eeghenschool (Aerdenhout), de Vondelschool (Aerdenhout), de Sparrenbosschool (Bennebroek), de Josephschool (Bloemendaal) en de Antoniusschool (Aerdenhout).

Dit artikel wil ik graag eindigen met een dankwoord aan iedereen die de rubriek “Nieuws uit de Bloemendaalse politiek” heeft gevolgd.

Ik hoop uiteraard dat u in de toekomst deze rubriek zal blijven volgen op deze website van Vogelenzang.