Afbeelding van Nieuws uit de Bloemendaalse politiek

Nieuws uit de Bloemendaalse politiek

Met enige regelmaat kijk ik op de website Dorp Vogelenzang voor alle zaken die in en om rond het dorp spelen. Ik kwam erachter dat onder de rubriek “Nieuws uit de politiek” een artikel stond van ruim drie jaar geleden waarin zelfs nog gesproken werd over de benoeming van een nieuwe burgemeester. Het lijkt mij dan ook hoog nodig tijd voor een nieuw artikel. Ik hoop meteen dat het mij weer gaat lukken wat vaker een bijdrage te leveren aan deze rubriek.

In de periode tussen dit artikel en het vorige artikel zit dus ruim drie jaar. In deze periode is er in Vogelenzang veel gebeurd. De woningen op de hoek van de Deken Zondaglaan-Leidsevaart hebben een metamorfose ondergaan, er zijn werkzaamheden verricht aan de riolering van de Vogelenzangseweg en de Graaf Florislaan, de Vogelenzangseweg is compleet nieuw ingericht, het plein voor de Coöp is vernieuwd en er zijn 21 nieuwe woningen gerealiseerd aan de Leidsevaart.

De belangrijkste ontwikkeling voor Vogelenzang is echter wel het proces rond Vitaal Vogelenzang. In de afgelopen drie jaar heeft dat steeds concreter vorm gekregen. Recentelijk is er binnen dit project weer een belangrijke stap gezet.

Raad stelt Ruimtelijk Programma van Eisen Vitaal Vogelenzang vast

Op 27 september 2018 stemde de gemeenteraad in met het voorstel van het college om de herontwikkeling van de omgeving van het Integraal Kindcentrum De Paradijsvogel in Vogelenzang nader te onderzoeken met het volgende programma:

 • het bouwen van 72 woningen met het daarbij behorende vitale scenario, wat een programma betekent van 18 appartementen, 18 goedkope koopwoningen, 18 middeldure woningen en 18 dure woningen;
 • het verbeteren van de kwaliteit van het openbaar gebied;
 • het heraccommoderen van Tennisvereniging Vogelenzang en Sport Vereniging Vogelenzang om zo ruimte te maken voor de woningbouw;
 • het behouden van maatschappelijke functies zoals de basisschool, kinderopvang en bibliotheek;
 • het verduurzamen van het schoolgebouw De Paradijsvogel.

Op donderdag 17 september jl. stond de bespreking van het Ruimtelijk Programma van Eisen Vitaal Vogelenzang op de agenda. Dit is tot stand gekomen na een intensief participatieproces met vele betrokkenen in Vogelenzang.

Tijdens het debat sprak ik grote waardering uit voor de totstandkoming van dit voorstel. Wat echter niet duidelijk in het voorstel naar voren kwam was een expliciete keuze voor scenario 3. Voor de CDA-fractie was dit reden samen met GroenLinks een amendement C in te dienen waarin werd voorgesteld een keuze te maken voor dit scenario. Hierin zal sprake zijn van woningbouw op de bestaande voetbalvelden. Dit is alleen maar mogelijk omdat beide sportverenigingen bereid zijn veel concessies te doen. Zo zijn beide clubs bereid een grote geste te doen door één gezamenlijk nieuw te realiseren clubgebouw te betrekken.

Binnen scenario 3 zijn door de gemeente en beide sportverenigingen twee varianten uitgewerkt:

 • Maximale Variant: realisatie van 5 all weather tennisbanen, 1,5 kunstgras voetbalveld en een nieuw gezamenlijk clubhuis.
 • Vitale Variant: realisatie van 5 all weather tennisbanen, 1,5 natuurgras voetbalveld, een nieuw gezamenlijk clubhuis en de instelling van een vitaliteitsfonds voor de verenigingen.

Tijdens de beeldvormende avond op 27 augustus 2020 gaf de SV Vogelenzang aan dat de voorkeur uit zou gaan naar één natuurgrasveld en een half kunstgrasveld. Hiervoor diende het CDA tijdens de raad een amendement A in met het voorstel te kiezen voor deze variant. Helaas werd dit amendement met een nipte meerderheid van 10 tegen (VVD, D66, HvB en VDB) en 9 vóór (CDA, GL, PvdA, LB en ZB) verworpen.

Over de afkoop van sociale woningbouw stond in het raadsvoorstel de volgende passage vermeld: “Het doen van een bijdrage uit het projectbudget van € 775.000,- aan het Vereveningsfonds sociale woningbouw, voor zover het saldo van de grondexploitatie dat toelaat”. Dit stond erin omdat de raad op 27 september 2018 besloten heeft geen sociale huurwoningen te bouwen. Het beleid zegt dan dat er afgekocht dient te worden.

Voor een aantal partijen was de genoemde passage te vrijblijvend. Voor CDA, PvdA, GL, VDB en ZB was dit reden genoeg een amendement B in te dienen waarin werd voorgesteld het tweede deel van de passage te schrappen. Het amendement werd met een nipte meerderheid aanvaard. Het betekent dat de afkoop van € 775.000,- daadwerkelijk uit de grondexploitatie behoort te komen.

Na de stemming over de amendementen werd het raadsvoorstel met een ruime meerderheid (17-2) aanvaard. Hart voor Bloemendaal en Zelfstandig Bloemendaal stemden tegen.

Het betekent dat het proces kan worden voortgezet zoals het starten met de ruimtelijke procedures, te weten het stedenbouwkundig ontwerp en vervolgens het bestemmingsplan. Ook kunnen de voorbereidingen starten voor de verduurzaming van het schoolgebouw de Paradijsvogel en de gymzaal.

André Burger,
fractievoorzitter CDABelangrijke Nummers

 • Wijkagent: 0900 8844
 • Noodnummer: 112
 • Huisartsenpost: 023 224 25 26
 • Dierenambulance: 023 533 43 23
 • Brandweer: 112
 • Dorpscoordinator Welzijn: 023 525 03 66

Plaatsing AED's

 • Coop: Deken Zondaglaan 55, 2114 EB Vogelenzang
 • Woonhuis: Graaf Dirklaan 9, 2114 DE vogelenzang
 • Dorpshuis Vogelenzang: Henk Lensenlaan 2a, 2114 ER Vogelenzang