Afbeelding van Nieuws uit de Bloemendaalse politiek

Nieuws uit de Bloemendaalse politiek

Deze bijdrage over de Bloemendaalse politiek zal de eerste compleet digitale zijn. Veel Vogelenzangers hebben de weg naar de website Dorp Vogelenzang gelukkig al gevonden dus verwacht ik dat veel Vogelenzangers mijn bijdrage zullen lezen.

De gemeenteraad vergaderde op woensdag 8 november 2017 over de begroting 2018. Het debat beperkte zich dit keer tot één avond en verliep eigenlijk zonder veel discussie. Nieuw beleid is nauwelijks aan de orde en de begroting voor 2018 is sluitend. Wel wierpen de verkiezingen voor de nieuwe gemeenteraad op 21 maart 2018 hun schaduw vooruit.

In deze bijdrage “Nieuws uit de Bloemendaalse politiek” komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • De toekomst van Vogelenzang (mede namens Henk Schell (PVDA), Aty de Groot (PVDA), Harold Koster (PVDA) en Maurits van Tol (D66))
 • Plannen omtrent nieuwe oost-west verbinding (Duinpolderweg)
 • Herinrichting en rioolvervanging Vogelenzangseweg
 • Leerlingenraden en “Raadslid in de klas” op basisscholen in de gemeente Bloemendaal
 • Lijsttrekker CDA Bloemendaal.


De toekomst van Vogelenzang (mede namens Henk Schell (PVDA), Aty de Groot (PVDA), Harold Koster (PVDA) en Maurits van Tol (D66))
Na de bijpraatavond op 27 september hebben er al weer twee bijeenkomsten plaatsgevonden. Allereerst op 18 oktober jl. een werksessie met omwonenden. Een verslag daarvan is hier te lezen.
Op 8 november jl. heeft er een brede bijeenkomst plaatsgevonden. Daar is hier het verslag van te raadplegen.

Hier is ook een document te raadplegen met vragen en antwoorden over Vitaal Vogelenzang:  

Op maandag 18 december 2017 zal er voor de bewoners van de omgeving Deken Zondaglaan/Teylingerweg een bijeenkomst plaatsvinden met als onderwerp "Presentatie ontwikkelvarianten – project Vitaal Vogelenzang". Daarover zal ik in mijn volgende bijdrage schrijven.

Verder kunt u hier op de website informatie vinden over de ontwikkelingen omtrent Vitaal Vogelenzang.
 

Plannen omtrent nieuwe oost-west verbinding (Duinpolderweg)
Onder druk van de publieke opinie zijn de onderzoeksresultaten van de Milieueffectrapportage (MER) Duinpolderweg gelukkig eerder naar buiten gebracht dan de bedoeling was. Alle documenten staan op de website van de provincie Noord-Holland

Op 19 december heeft de gedeputeerde Staten van Noord-Holland een voorkeursalternatief vastgesteld. Deze kunt u hier lezen. 
Vervolgens wordt op 23 januari 2018 in Noordwijkerhout een informatie- en inspraakavond over de Duinpolderweg georganiseerd.

Op 25 januari 2018 zal er in Bloemendaal een extra commissievergadering Grondgebied worden gehouden waar de concept-reactie van Bloemendaal besproken zal worden. Om bewoners de gelegenheid te geven in te spreken op de concept-reactie, zal voorafgaand aan de commissievergadering een extra inspraakmogelijkheid worden belegd. De concept-reactie wordt vervolgens behandeld in de vergadering van de gemeenteraad op 1 februari 2018.

Herinrichting en rioolvervanging Vogelenzangseweg
Als het goed is hebben de inwoners van Vogelenzang vrij recent een brief ontvangen met een update. In februari 2018 zal begonnen worden met het kappen van de bomen op de Vogelenzangseweg. Afhankelijk van de planning/voorbereiding van de aannemer, wordt de exacte startdatum van de rioolvervanging bepaald. Vermoedelijk wordt dat begin maart en zal duren tot kerst 2018.

Voordat de werkzaamheden starten zal de aannemer in ieder geval een informatieavond organiseren waarbij:

 • het betrokken personeel aan u wordt voorgesteld;
 • wordt uitgelegd hoe bereikbaarheid wordt geregeld en veiligheid wordt gewaarborgd;
 • alle praktische zaken als huisvuil, pakketbezorging etc. worden besproken;
 • alle overige vragen worden beantwoord.

Heeft u een Facebook-account? Dan kunt u zich hier aanmelden voor de groep ‘Herinrichting Vogelenzangseweg’. Hier geeft de gemeente Bloemendaal regelmatig updates over het project.

Als men vragen heeft over de werkzaamheden kan ook contact opgenomen worden op met de projectleider Vincent Hoogeland via tel 14023 of vogelenzangseweg@bloemendaal.nl.

 

Leerlingenraden en “Raadslid in de klas” op basisscholen in de gemeente Bloemendaal

In de periode september-november 2017 zijn 12 Bloemendaalse basisscholen door leden van de gemeenteraad begeleid bij de verkiezingen voor een leerlingenraad. Uit de reacties van de deelnemende scholen mag geconcludeerd worden dat dit project uiterst succesvol is.

In het schooljaar 2018-2019 zullen zich nog een aantal scholen gaan aansluiten.

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen zal voor de 7e (en laatste) keer het project “Raadslid in de klas” plaatsvinden. Dit project bestaat uit een gastles over democratie en een bezoek aan het gemeentehuis. Daar zal onder andere gedebatteerd gaan worden in de raadszaal.

Zoals vermeld zal dit de laatste editie van dit project zijn, omdat steeds meer scholen deelnemen aan het jaarlijkse leerlingenraadsproject.

 

Lijsttrekker CDA Bloemendaal

Op dinsdag 12 december jl. heeft de algemene ledenvergadering van het CDA Bloemendaal mij verkozen tot lijsttrekker bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. Deze zullen plaatsvinden op woensdag 21 maart 2018.

U zult kunnen begrijpen dat ik heel blij ben met deze verkiezing. Het zal in ieder geval een drukke periode gaan worden.

Tot slot wil ik alle lezers prettige Kerstdagen en een voorspoedig 2018 wensen.

André Burger,
fractievoorzitter CDA.
Email: andreburger2114@gmail.com

 Belangrijke Nummers

 • Wijkagent: 0900 8844
 • Noodnummer: 112
 • Huisartsenpost: 023 224 25 26
 • Dierenambulance: 023 533 43 23
 • Brandweer: 112
 • Dorpscoordinator Welzijn: 023 525 03 66

Plaatsing AED's

 • Coop: Deken Zondaglaan 55, 2114 EB Vogelenzang
 • Woonhuis: Graaf Driklaan 9, 2114 DE vogelenzang
 • voetbalvereniging: Henk Lensenlaan 2, 2114 ER Vogelenzang
 • Voor Advies En Klein Onderhoud: Teylingerweg 20, 2114 EJ Vogelenzang