Afbeelding van Nieuws uit de Bloemendaalse politiek

Nieuws uit de Bloemendaalse politiek

Zo langzamerhand begint de verkiezingskoorts beetje bij beetje op te lopen. Op woensdag 21 maart kunnen de inwoners van de gemeente Bloemendaal naar de stembus voor het kiezen van een nieuwe gemeenteraad en voor het referendum over de nieuwe Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (Wiv).

Op maandag 12 maart 2018 krijgen de inwoners van Vogelenzang zelf de kans de kandidaten aan de tand te voelen tijdens een verkiezingsdebat.

In deze bijdrage “Nieuws uit de Bloemendaalse politiek” komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • De toekomst van Vogelenzang (mede namens Henk Schell (PVDA), Aty de Groot (PVDA), Harold Koster (PVDA) en Maurits van Tol (D66))
 • Plannen omtrent nieuwe oost-west verbinding (Duinpolderweg)
 • Herinrichting en rioolvervanging Vogelenzangseweg
 • Bomen Graaf Willemlaan
 • Raadslid in de klas (laatste editie)
 • Inloopavond Vogelenzang CDA-Bloemendaal.

 

De toekomst van Vogelenzang

(mede namens Henk Schell (PVDA), Aty de Groot (PVDA), Harold Koster (PVDA) en Maurits van Tol (D66))

Na het vertrek van Jasper de Jong is Leonie Campfens opnieuw projectleider geworden. Onder haar leiding hebben er in december en januari hebben al weer twee bijeenkomsten plaatsgevonden.

Na de vraag naar de stand van zaken van het project mailde ze recentelijk het antwoord. 

Een puntsgewijze update van Vitaal Vogelenzang sinds december vorig jaar:

De denktank is uitgebreid met vertegenwoordiging van bewoners uit de Deken Zondaglaan en Teylingerweg.

Pijler wonen/ sport & educatie:

Na de bijpraatavond en diverse vervolgbijeenkomsten plus gevoerde gesprekken met bijvoorbeeld IKC en sportclubs is input verzameld die heeft geleid tot de ontwikkeling van 5 verkavelingsschetsen. Deze schetsen zijn gemaakt door collega Bram Vlaun. De 5 schetsen zijn gepresenteerd en besproken op 18-12 tijdens een bijeenkomst met denktank plus omwonenden plangebied en aantal andere stakeholders. De 5 schetsen zijn ook besproken met instanties als Provincie, Omgevingsdienst en GGD.  Zij zijn in deze voorbereidende fase van het project al betrokken en dat heeft voor beide kanten een meerwaarde en wordt gewaardeerd. Inmiddels is gezien de reacties gekozen voor 2 voorkeursschetsen. Deze werkt Bram momenteel verder uit. Die leggen we binnenkort weer voor aan de denktank, maar zeker ook aan een bredere groep tijdens een participatiebijeenkomst. Over het algemeen is er draagvlak voor woningbouw, maar met name bewoners aan de Deken Zondaglaan zijn bezorgd over hun uitzicht, hoogte van nieuwe bebouwing, aantal woningen en de ontsluiting/ parkeren.

Parallel hieraan starten we met Akro Consult een markttoets en onderzoeken we de (financiële) haalbaarheid. De 2 voorkeursschetsen zijn hierbij uitgangspunt. Binnen de 2 schetsen werken we voor elke schets 2 varianten uit met uiteenlopende woonprogramma's. Daarbij kijken we natuurlijk goed naar de verwachte bijdrage van de programma's op de vitaliteit. Deze varianten worden doorgerekend en getoetst op haalbaarheid. Bijvoorbeeld planologisch, financieel, maar ook op afzetbaarheid in de markt. We willen dat de raad een weloverwogen beslissing kan nemen op basis van een goed onderbouwde toets. Dat hebben we ook zo afgesproken vorig jaar juli.

 

Pijler zorg en welzijn:

Er is sinds eind vorig jaar een dorpscoördinator aangesteld vanuit Welzijn Bloemendaal: Jony Meekel. Zij is al aan de slag en is onder meer voorzitter van een werkgroep welzijn en zorg die bestaat uit enkele leden van de denktank, de wijkverpleging (Zorgbalans), gemeente. Jony heeft een plan van aanpak gemaakt voor het eerste kwartaal en doelen beschreven. Focus ligt op regisseren en verbinden van activiteiten en mensen (organisaties). Het beter afstemmen van vraag en aanbod en het 'verzilveren' van aangeboden hulp door vrijwilligers. Op die manier kan een stevig fundament worden gelegd in het dorp. Waarschijnlijk kunnen we deze week aan de slag met een collegevoorstel om goedkeuring te vragen voor de start van een pilot met inzet van 20 tablets voor eenzame ouderen: Compaan. We hebben het er in de themabijeenkomst met raadsleden vorig jaar in april in de Paradijsvogel al kort over gehad. Financiering komt uit WMO gelden.

 

Korte termijn maatregelen: Keet15+

Recentelijk  is een brief bezorgd bij bewoners van de Deken Zondaglaan en omgeving over de komst van de jongerenkeet. De vergunning wordt binnenkort gepubliceerd. Het heeft even geduurd, niet in de laatste plaats omdat het lastig bleek de jongeren 'erbij te houden' en onderling te laten samenwerken, maar het lijkt er nu op dat de keet er echt gaat komen dit voorjaar. Mooi initiatief dat door de jongeren zelf is ingebracht en we vanuit Vitaal Vogelenzang konden honoreren.

Er is nog budget beschikbaar voor andere korte termijn maatregelen. Voorstellen daarvoor kunnen ingebracht worden door en in de denktank.

In het voorjaar organiseren we een dorps brede bijeenkomst op de Zebra-Zorgboerderij. We combineren dan het geven van informatie over het project met een gezellig samenzijn. Beetje zoals de winterse borrel van een tijd terug. Sleutelfiguren zoals de projectwethouder en dorpscoördinator zijn uiteraard aanwezig. Een dorps brede online peiling staat ook in die tijd gepland.

Op 24-1 vond de meest recente bijeenkomst van de denktank plaats. We startten met een toelichting over het project Vogelenzangseweg door projectleider Vincent Hoogeland. Het project start binnenkort en uiteraard hebben dorpsgenoten daar vragen over. In februari start ook de vernieuwing van de 3 bruggen die tijdens de schouw in de zomer van 2016 waren aangemerkt als zorgpunt.

 

Plannen omtrent nieuwe oost-west verbinding (Duinpolderweg)

Op 23 januari 2018 vond er in Noordwijkerhout een informatie- en inspraakavond over de Duinpolderweg plaats. Zelf was ik daarbij aanwezig.

Tijdens deze bijeenkomst kon men veel kaartmateriaal raadplegen en uitleg krijgen over de plannen. Tevens kon men ter plekke een zienswijze indienen. Deze mogelijkheid heeft men overigens nog tot 18 februari 2018.

De gemeente Bloemendaal had al besloten een eigen zienswijze in te gaan dienen. Over een concepttekst werd gesproken tijdens de vergadering van de commissie Grondgebied. Deze tekst werd eigenlijk door alle fracties als te “slap” en daarom werd er afgesproken dat een aantal fracties een nieuwe tekst zouden schrijven. Het resultaat daarvan werd besproken tijdens de raadsvergadering op donderdag 1 februari 2018. In de vastgestelde zienswijze wordt duidelijk stelling genomen tegen de Duinpolderweg.

De zienswijze is te lezen op de website van het CDA-Bloemendaal:   https://www.cda.nl/noord-holland/bloemendaal/actueel/nieuws/raad-stelt-zienswijze-inzake-voorlopig-voorkeursalternatief-duinpolderweg-vast/

De behandeling van de zienswijzen wordt door de provincies verwerkt in de Nota van Beantwoording. Hierin is toegelicht in hoeverre de zienswijzen hebben geleid tot aanpassingen. Medio 2018 nemen Gedeputeerde Staten van Noord-Holland en Zuid-Holland een besluit over een definitief voorkeursalternatief. Bij deze besluitvorming worden alle zienswijzen betrokken. Daarna wordt het GS-besluit voorgelegd aan Provinciale Staten. Wordt vervolgd!

 

Herinrichting en rioolvervanging Vogelenzangseweg

De werkzaamheden aan de Vogelenzangseweg naderen nu met rasse schreden. Op 26 februari zal er aan de zuidkant van het dorp gestart worden met het kappen van de bomen. Het werk zal in fasen plaatsvinden en vermoedelijk een week in beslag nemen. Over de verdere planning valt pas iets te zeggen als de aannemer bekend is.

Tijdens de werkzaamheden zullen de omleidingen voor het overgrote deel plaatsvinden buiten de gemeente. Hier is met de buurgemeenten overeenstemming over bereikt.

Overigens zijn niet alle inwoners even gelukkig met de voorgenomen reconstructie. Zelf was ik recentelijk aanwezig bij een gesprek met wethouder Kruiswijk en een aantal verontruste bewoners. De wethouder kon niet echt een toezegging doen voor eventuele aanpassingen van het ontwerp met betrekking tot de kruising Vogelenzangseweg-Kerkweg-Graaf Florislaan.

De nieuwsvoorziening over dit project zal onder andere lopen via Facebook. Heeft u een Facebook-account? Dan kunt u zich aanmelden voor de groep ‘Herinrichting Vogelenzangseweg’. Hier geeft de gemeente Bloemendaal regelmatig updates over het project.

Als men vragen heeft over de werkzaamheden kan ook contact opgenomen worden op met de projectleider Vincent Hoogeland via tel 14023 of vogelenzangseweg@bloemendaal.nl.

 

Bomen Graaf Willemlaan

Begin januari ontvingen de bewoners die wonen aan of kijken op de Graaf Willemlaan een brief van de gemeente Bloemendaal. De brief begon met de volgende tekst:

U woont aan of kijkt op de Graaf Willemlaan, in deze laan staan eikenbomen. Op sommige plekken staan zij te dicht op elkaar waardoor ze niet tot volle wasdom kunnen komen en het op sommige plekken te donker wordt. Daarom is de Gemeente Bloemendaal van plan om daar waar dat nodig is bomen te verwijderen en niet te vervangen, deze bomen zijn met rood aangegeven op de tekening.

De brief vervolgde met de volgende tekst:

Mocht u op een van de onderstaande tekeningen(met daar op het bomenplan)op of aanmerkingen hebben dan horen wij dit graag. Zou u zo vriendelijk willen zijn om dit voor 19 januari aan ons te laten weten, dan kunnen wij dit eventueel toevoegen aan de inmiddels ingediende kapvergunning. Deze hebben wij alvast aangevraagd omdat we klaar willen zijn met de werkzaamheden voordat het broedseizoen begint.

Voor ondergetekende was de brief meteen reden er vragen over te stellen in de commissie Grondgebied van 16 januari jl. De brief kwam voor veel bewoners nogal uit de lucht vallen en bovendien was de reactietermijn uiterst kort.

Wethouder Kruijswijk antwoordde niet gelukkig te zijn met deze brief. Hij beloofde dat de reactietermijn zou worden verruimd en dat er eerst naar de bezwaren gekeken zou worden voordat er uitvoering gegeven wordt aan dit plan. Wordt vervolgd.

Raadslid in de klas

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen zal voor de 7e (en laatste) keer het project “Raadslid in de klas” plaatsvinden. Dit project bestaat uit een gastles over democratie en een bezoek aan het gemeentehuis. Daar zal onder andere aan de hand van stellingen gedebatteerd gaan worden in de raadszaal. Aan deze laatste editie zullen 7 basisscholen deelnemen.

In het schooljaar 2018-2019 zullen bijna alle Bloemendaalse basisscholen begeleid worden bij de verkiezingen van een leerlingenraad. Er zit behoorlijk wat overlap in beide projecten en daarom is ervoor gekozen om met de leerlingenraden verder te gaan.”

 

Inloopavond Vogelenzang CDA-Bloemendaal

Op woensdag 7 februari jl. vond er in het Dorpshuis een inloopavond plaats van het CDA-Bloemendaal. Fractie- en bestuursleden gingen in gesprek over onderwerpen die door de inwoners zelf werden aangedragen. Het belangrijkste onderwerp waarover gesproken werd was het project Vitaal Vogelenzang en dan vooral het onderdeel woningbouw.

André Burger
fractievoorzitter CDA
Email: andreburger2114@gmail.com

STEM WOENSDAG 21 MAART
LIJST 4 CDA BLOEMENDAAL
NR. 1 ANDRÉ BURGERBelangrijke Nummers

 • Wijkagent: 0900 8844
 • Noodnummer: 112
 • Huisartsenpost: 023 224 25 26
 • Dierenambulance: 023 533 43 23
 • Brandweer: 112
 • Dorpscoordinator Welzijn: 023 525 03 66

Plaatsing AED's

 • Coop: Deken Zondaglaan 55, 2114 EB Vogelenzang
 • Woonhuis: Graaf Dirklaan 9, 2114 DE vogelenzang
 • Dorpshuis Vogelenzang: Henk Lensenlaan 1, 2114 ER Vogelenzang
 • Voor Advies En Klein Onderhoud: Teylingerweg 20, 2114 EJ Vogelenzang