Afbeelding van Nieuws uit de Bloemendaalse politiek

Nieuws uit de Bloemendaalse politiek

Op woensdag 21 maart kunnen de inwoners van de gemeente Bloemendaal naar de stembus voor het kiezen van een nieuwe gemeenteraad en voor het referendum over de nieuwe Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (Wiv).

In de gemeente Bloemendaal doen maar liefst 8 partijen mee aan de verkiezingen. Informatie van alle partijen is terug te vinden in de verkiezingskrant die door de gemeente Bloemendaal wordt uitgegeven en verspreid.

Op maandag 12 maart 2018 krijgen de inwoners van Vogelenzang de kans de lijsttrekkers van alle partijen aan de tand te voelen tijdens een verkiezingsdebat in het Dorpshuis.

In deze bijdrage “Nieuws uit de Bloemendaalse politiek” komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • De toekomst van Vogelenzang (mede namens Henk Schell (PVDA), Aty de Groot (PVDA), Harold Koster (PVDA) en Maurits van Tol (D66))
 • Plannen omtrent nieuwe oost-west verbinding (Duinpolderweg)
 • Herinrichting en rioolvervanging Vogelenzangseweg
 • Bomen Graaf Willemlaan
 • Fietspad langs Vogelenzangseweg (N206) tussen Vogelenzang en Aerdenhout 
 • Gemeenteraadsverkiezingen 2018

De toekomst van Vogelenzang (mede namens Henk Schell (PVDA), Aty de Groot (PVDA), Harold Koster (PVDA) en Maurits van Tol (D66))In mijn vorige bijdrage van bijna een maand geleden heb ik een puntsgewijze update gegeven van Vitaal Vogelenzang sinds december vorig jaar. Deze update is ook grotendeels terug te vinden in het verslag van de bijeenkomst op 24 januari 2018 van de denktank. Deze is in dit verslag te lezen.

Plannen omtrent nieuwe oost-west verbinding (Duinpolderweg)
Op 18 februari 2018 sloot de termijn waarop belanghebbenden een zienswijze konden indienen op het voorlopige voorkeursalternatief.
De gemeente Bloemendaal had al besloten een eigen zienswijze in te gaan dienen.
De behandeling van de zienswijzen wordt door de provincies verwerkt in de Nota van Beantwoording. Hierin is toegelicht in hoeverre de zienswijzen hebben geleid tot aanpassingen. Medio 2018 nemen Gedeputeerde Staten van Noord-Holland en Zuid-Holland een besluit over een definitief voorkeursalternatief. Bij deze besluitvorming worden alle zienswijzen betrokken. Daarna wordt het GS-besluit voorgelegd aan Provinciale Staten. Wordt vervolgd!

Herinrichting en rioolvervanging Vogelenzangseweg
Op 26 februari werd er aan de zuidkant van het dorp gestart met het kappen van de bomen. Volgens de planning zouden deze werkzaamheden een week in beslag nemen maar uiteindelijk bleken het maar drie dagen te zijn.

Op dinsdag 20 maart zal er een informatieavond over de werkzaamheden plaatsvinden in het Dorpshuis. De aannemer zal daar zijn plan van aanpak presenteren. Inwoners van Vogelenzang ontvangen hiervoor nog een uitnodiging.

De nieuwsvoorziening over dit project zal onder andere lopen via Facebook. Heeft u een Facebook-account? Dan kunt u zich aanmelden voor de groep ‘Herinrichting Vogelenzangseweg’. Hier geeft de gemeente Bloemendaal regelmatig updates over het project.

Als men vragen heeft over de werkzaamheden kan ook contact opgenomen worden op met de projectleider Vincent Hoogeland via tel 14023 of vogelenzangseweg@bloemendaal.nl.

Bomen Graaf Willemlaan
In de vergadering van de commissie Grondgebied op 20 februari 2018 heb ik opnieuw vragen gesteld over de voorgenomen kap van bomen aan de Graaf Willemlaan. De wethouder meldde dat de plannen zullen worden uitgesteld en dat er eerst met omwonenden overleg zal worden gevoerd. Hierover is een brief verzonden naar de bewoners op de Graaf Willemlaan. Een deel van de tekst van deze brief staat hieronder vermeld in een schuin lettertype:

Begin januari hebben wij een brief verspreid in de omgeving van de Graaf Willemlaan. Hiermee informeerden wij u over een voorstel om ongeveer een derde van de laanbomen langs de Graaf Willemlaan te kappen. De reden is dat deze bomen te dicht op elkaar staan en elkaar beginnen te verdringen.

Uit de buurt zijn heel verschillende reacties op het plan binnen gekomen

Een deel van de omwonenden vindt het een goed voorstel en heeft zijn waardering uitgesproken. Een deel van de omwonenden is het op hoofdlijnen eens met het voorstel, maar heeft suggesties voor kleine aanpassingen. Een deel van de omwonenden heeft een ander idee, bijvoorbeeld een gefaseerde uitvoering. Tenslotte is er een deel van de omwonenden die geen enkele boom gekapt wil hebben, vaak met de reden dat er al veel bomenprojecten in Vogelenzang gepland zijn in de komende jaren.

We stellen het plan uit en gaan eerst om tafel met de omwonenden

We zien geen mogelijkheid om al deze verschillende zienswijzen op korte termijn te verwerken in een aangepast plan dat recht zal doen aan de mening van een meerderheid van de omwonenden. Daarom stellen we de uitvoering met minimaal een halfjaar uit.

We nodigen u in de maand juni 2018 uit voor een bewonersavond

U vindt de uitnodiging hiervoor begin juni in uw brievenbus. Waarschijnlijk gaan we dan ook met u in de laan wandelen.

Fietspad langs Vogelenzangseweg (N206) tussen Vogelenzang en Aerdenhout
Met dorpsgenoot Walter Dubach ben ik sinds afgelopen zomer bezig geweest met een plan aandacht te vragen voor de situatie op het fietspad langs de Vogelenzangseweg (N206) tussen Vogelenzang en Aerdenhout. Wie er regelmatig fietst merkt hoe gevaarlijk dit fietspad op verschillende plaatsen is.

Op maandag 19 februari jl. hebben Walter Dubach en ondergetekende ingesproken bij de commissie Mobiliteit & Financiën van de provincie Noord-Holland. In onze inspreeknotitie wezen wij op de gevaarlijke situaties ter plekke en reikten in de vorm van een notitie ook mogelijke oplossingen aan.

De commissie was het er unaniem over eens dat dit fietspad aandacht behoeft. Gedeputeerde Staten werd verzocht een antwoord te sturen op onze bijdrage.

Mooie bijkomstigheid was dat de (lokale) media dit onderwerp goed hebben opgepakt.

Nu maar even afwachten met welk antwoord de provincie Noord-Holland zal komen. Wordt vervolgd!

Gemeenteraadsverkiezingen 2018
Zoals eerder gemeld zullen op woensdag 21 maart 2018 de gemeenteraadsverkiezingen plaatsvinden. Zelf zal ik weer deelnemen als lijsttrekker van het CDA (lijst 4).

Vier jaar geleden schreef ik in de Invo van februari 2014 ook een artikel over de verkiezingen. Een stukje uit die bijdrage staat hierna cursief vermeld met er tussen het resultaat wat er in de afgelopen vier jaar is bereikt op genoemd punt.

Eén van de belangrijkste punten waar het CDA zich in de komende periode (2014-2018) voor in gaat zetten is de vitaliteit en leefbaarheid van de vijf Bloemendaalse dorpskernen en dus ook Vogelenzang. Het verkiezingsprogramma heet dan ook: “Samenleven zit in onze kernen”.

Voor de vitaliteit van en leefbaarheid in een dorpskern is het van belang dat er voldoende voorzieningen op het gebied van onderwijs, kunst en cultuur, sport, recreatie, welzijn en commercie zijn en blijven. Het CDA zet zich daarom in voor behoud en waar mogelijk voor uitbreiding van het aanbod van deze voorzieningen. De gemeente kan dit uiteraard niet alleen maar zal hiervoor plannen moeten ontwikkelen samen met bewoners (groepen), dorpsraad, verenigingen etc.

Resultaat: op initiatief van ondergetekende en Henk Schell (PvdA) werden drie avonden georganiseerd waarbij inwoners in gesprek gingen over de leefbaarheid en vitaliteit van Vogelenzang. Dit heeft uiteindelijk geleid tot de start van het project Vitaal Vogelenzang.

Wat betekent dit volgens het CDA nou concreet voor Vogelenzang?

- TEGEN de aanleg van een weg over de Vogelenzangse strandvlakte (gebied tussen Panneland en Tiltenberg) en/of door het bos op het terrein van GGZ In Geest in Bennebroek;

Resultaat: als de Duinpolderweg er komt zal deze niet gaan lopen over de Vogelenzangse strandvlakte (gebied tussen Panneland en Tiltenberg) en/of door het bos op het terrein van GGZ In Geest in Bennebroek.

- hernieuwd onderzoek naar de haalbaarheid van het doortrekken van buurtbuslijn 401 (Hoofddorp-Zwaanshoek-Bennebroek) naar Vogelenzang;

Resultaat: in samenwerking met de dorpsraden van Vogelenzang en Bennebroek en Henk Schell (PvdA) is het gelukt het openbaar vervoer te behouden en zelfs enigszins uit te breiden met een verbinding naar Bennebroek

- behoud van de bibliotheekvoorziening in De Paradijsvogel;

Resultaat: De Paradijsvogel beschikt nog steeds over een bibliotheek voorziening.

- financiële ruimte bieden aan initiatieven vanuit de bevolking (door bijvoorbeeld geen leges te heffen voor het gebruik van dranghekken bij festiviteiten);

Resultaat: binnen het project Vitaal Vogelenzang is geld beschikbaar gesteld voor initiatieven vanuit de bevolking.

- Vogelenzangseweg weer op de verkeersprioriteitenlijst.

Resultaat: van april t/m december 2018 zullen er riolerings- en reconstructiewerkzaamheden aan de Vogelenzangseweg plaatsvinden. Tevens zal in deze periode de riolering in de Graaf Florislaan vervangen worden en zal het plein vóór de Coöp een facelift krijgen.

Voor de periode 2018-2022 wil het CDA zich inzetten voor de volgende punten:

 • Verbetering van het fietspad tussen Vogelenzang en Aerdenhout
 • Voortzetting van het project Vitaal Vogelenzang
 • Geen aanleg van de Duinpolderweg
 • Inspraak voor inwoners en andere belanghebbenden terug in de raadscommissies
 • De gemeente moet duidelijk zichtbaar zijn in alle dorpskernen, en niet alleen digitaal. Dat betekent dus laagdrempelige spreekuren per dorpskern voor informatie, meldingen (bv. overlast) en ondersteuning van burgerinitiatieven.

In de speciale verkiezingskrant van de gemeente Bloemendaal kunt u lezen wat het CDA nog meer wil bereiken.

André Burger,
fractievoorzitter en lijsttrekker CDA.
Email: andreburger2114@gmail.com

STEM WOENSDAG 21 MAART
LIJST 4 CDA BLOEMENDAAL
NR. 1 ANDRÉ BURGER

 Belangrijke Nummers

 • Wijkagent: 0900 8844
 • Noodnummer: 112
 • Huisartsenpost: 023 224 25 26
 • Dierenambulance: 023 533 43 23
 • Brandweer: 112
 • Dorpscoordinator Welzijn: 023 525 03 66

Plaatsing AED's

 • Coop: Deken Zondaglaan 55, 2114 EB Vogelenzang
 • Woonhuis: Graaf Dirklaan 9, 2114 DE vogelenzang
 • Dorpshuis Vogelenzang: Henk Lensenlaan 1, 2114 ER Vogelenzang
 • Voor Advies En Klein Onderhoud: Teylingerweg 20, 2114 EJ Vogelenzang