Afbeelding van Jaarverslag Stichting Dorpshuis Vogelenzang 2017

Jaarverslag Stichting Dorpshuis Vogelenzang 2017

“Het Dorpshuis, een huis voor ons allemaal”


Het Dorpshuis

Een nieuw bestuur onder leiding van Han Dekker is aangetreden in oktober 2016.

De eerste fase behelsde vooral inzicht krijgen in lopende zaken. De contacten met de “major stakeholders” zijn aangehaald. Dit zijn de Wethouders en ambtenaren van de gemeente Bloemendaal, de lokale politiek, de ca. 30 vrijwilligers, maar ook gebruikers en leveranciers van het Dorpshuis.

In de loop van 2017 is meer inzicht verkregen en in september 2017 zijn de kansen en uitdagingen voor het Dorpshuis en haar gebruikers opgeschreven in een beleidsplan:

 • De centrale plaats van het Dorpshuis in Vogelenzang.
 • Het benutten van de moderne uitstraling en functionaliteit van het Dorpshuis.
 • Intensieve samenwerking met het Vogelenzangs verenigingsleven en de inwoners van Vogelenzang
 • Ruimte bieden aan de inwoners van Vogelenzang deel te nemen aan activiteiten en evenementen in en om het Dorpshuis en bij te dragen aan de organisatie hiervan.
 • De rol van het Dorpshuis als ontmoetingsplaats en loketfunctie versterken.
 • Gebruik maken van de ligging van het Dorpshuis dicht bij bos, duin en natuurlandschap.
 • De organisatiestructuur en de beheersvorm zodanig ontwikkelen dat een verantwoorde exploitatie van het Dorpshuis gerealiseerd wordt.
 • Informatieverstrekking door gebruik te maken van digitale technieken en media
 • Versterken van onderlinge contacten en samenwerken met het gemeentebestuur en welzijnsorganisaties in Bloemendaal
 • Ruimte bieden aan vrijwilligers en hen betrekken bij de organisatie van het Dorpshuis

Het Dorpshuis speelt een verbindende rol binnen Vogelenzang en is daarom actief in het project Vitaal Vogelenzang.  Ook onderhouden wij regelmatige kontakten met onze buren, de voetbal- en de tennisverenigingen, waarbij de levensvatbaarheid van de faciliteiten in de toekomst in ons dorp centraal staan.

 

Financiën

Het bestuur heeft erg veel energie gestoken in het doorlichten van de financiële situatie van het Dorpshuis. Frans Smelt is penningmeester geworden en een extern bureau heeft de boekhouding en rapportages verzorgt. Er is kritisch gekeken naar de inkomsten en uitgaven. Een begroting is opgesteld en per kwartaal vindt er een evaluatie van de financiën plaats. Ook is er intensief en in goede sfeer overleg met de gemeente over de huur en leningen voor zonnecollectoren. Daarnaast is de pinbetalingsapparatuur geïntroduceerd en zijn de prijzen van de consumpties na vele jaren aangepast. Door deze nieuwe professionele aanpak is de financiële exploitatie in 2017 drastisch verbeterd.  
 

Technische zaken

De technische commissie o.l.v. bestuurslid Jan Warbout heeft veel energie gestoken in een inventarisatie en oplossing van de diverse gebreken en verbeteringsmogelijkheden van het Dorpshuis. Grote problemen bleven zich aandienen bij de Zonne-energie Panelen) en W.K.O. (warmte/koelingsinstallaties). Dit heeft geleid tot onnodige hoge energienota’s. Er heeft een schouwing plaatsgevonden maar storingen blijven regelmatig voorkomen.

De gemeente is uitgebreid geïnformeerd en gewezen op hun verantwoordlijkheden.  

De grote zaal is opgeknapt dankzij een zeer grote bijdrage van de zogenoemde “huisschilder” de fa. Roelen. De toneelverlichting en geluidsinstallatie van de grote zaal is hersteld en er zijn geluidsdempingsdoeken opgehangen. Later in het jaar is nieuwe LED zaalverlichting geïnstalleerd. Wederom met behulp van een groep vrijwilligers. De zaalverhuurmogelijkheden zijn hierdoor sterk verbeterd. Tot slot is de wifi-installatie zo aangepast dat diverse gebruikers tegelijkertijd een goede Internetverbinding hebben. Hetgeen de incidentele huurders verwachten.

 

Evenementen

De bezettingsgraad van de verhuurde zalen is sterk verbeterd. Naast de vaste trouwe huurders van onze faciliteiten, zoals de Biljarters, Toneelvereniging en Bridge zijn er andere vaste activiteiten ontplooid: Mahjong, Yoga, Werelddansen en Linedance.

Verder zijn er klein- en grootschalige evenementen georganiseerd. Hierbij kan gedacht worden aan Bigbandmuziek, Franse en Duitse middagen, Sushiworkshop, Ladies-Night en Seniorenkoffie. Daarnaast zijn er ook de zogenoemde “Familiebijeenkomsten”, zoals jubilea en condoleances. Ook zijn er bijeenkomsten georganiseerd door onze gemeente voor Vitaal Vogelenzang, Herinrichting Vogelenzangseweg, Verkiezingsbijeenkomsten, woningbouwvereniging Brederode en vergaderingen van de Dorpsraad Vogelenzang.

De bruine kroeg “de Kerkuil” vervult ook zijn traditionele rol met openstellingen op vrijdag- en zaterdagavond. Nieuw is de Sportcafé avond op de woensdagen. Een avond met sportevenementen op een groot scherm gecombineerd met darten of biljarten en een vers getapt biertje.

Het Jeugdhonk is een door Welzijn Bloemendaal in ons gebouw gereserveerde ruimte. Welzijn Bloemendaal zorgt voor de begeleiding van de jeugd en betaald een huurbijdrage voor het gebruik van de ruimte in het Dorpshuis

 

De huidige vaste gebruikers zijn:

Maandagmiddag: Werelddansen (grote zaal), Seniorenbiljart (Kerkuil, vrij spelen)
Maandagavond: Mahjongclub de Paarse Draak in de foyer
Dinsdagmiddag: Bridgeclub “Bridgebird” (grote zaal), Seniorenbiljart (Kerkuil, competitie)
Dinsdagavond: Biljart D.S.S. (Kerkuil, competitie)
Woensdagmorgen: Yoga (grote zaal)
Woensdagmiddag: Bridgeclub BMP (grote zaal), Seniorenbiljart (Kerkuil, competitie)
Woensdagavond: Line Dance (grote zaal), Sport Café (Kerkuil)
Donderdagavond: Toneelver. DVB (grote zaal), Donderdagbiljart (Kerkuil, competitie)
Vrijdagmiddag en avond: Kerkuil Weekend biertje
Zaterdagmiddag en avond: Kerkuil Weekend biertje en thema-avonden.

 

Communicatie

Onder andere naar aanleiding van Vitaal Vogelenzang is er een totaal nieuwe website gebouwd. Het is een website voor het gehele dorp met actualiteiten en links naar andere organisaties in ons Dorp. Aanvragen voor zaalhuur kunnen ook via de website worden ingediend en dat gebeurt regelmatig.

Marline Adang heeft als bestuurslid hier een grote bijdrage aan geleverd. Helaas heeft zij door gezondheidsproblemen haar activiteiten als bestuurslid beëindigd.


Vooruitblik naar 2018

Het informatieblad de INVO zal, in samenwerking met belanghebbenden, vervangen worden door een digitale versie. Daarnaast zal, met een bijdrage van Bloemendaal Samen, voor mensen zonder computer een proefperiode van 3 uitgaven van een papieren versie (3 x 100 stuks) opgestart worden.

Er is overleg met de gemeente Bloemendaal om tot een nieuwe financiële overeenkomst te komen waarin helder de wederzijdse verplichtingen worden geregeld voor de lange termijn.

Er is een beleidsplan geschreven, een begroting opgesteld voor 2018 en zal overhandigd worden aan de wethouder Heijink van de gemeente Bloemendaal.

Wij spelen graag een duurzame rol in de toekomst van ons dorp en staan daarom open voor initiatieven die kunnen bijdragen aan deelname van ouderen uit het dorp aan de faciliteiten van het Dorpshuis.

Een uitdaging blijft om jongeren bij onze organisatie te betrekken. Dit moet voorkomen dat de toekomstige opvolging van ons bestuur stokt.

Het jaar 2018 zal ook gebruikt worden om onze interne organisatie te moderniseren want moderne digitale technieken doen hun entree. En indien de financiën het toelaten zullen ook andere zaken die hard aan vervanging toe zijn, vervangen worden.

Ook zal 2018 in het teken staan van het 20-jarige jubileum van het Dorpshuis op de huidige locatie.

De Evenementen Commissie is activiteiten aan het voorbereiden om aan aandacht te schenken aan dit jubileum.

“Het Dorpshuis, een huis van en voor ons allemaal “

 Belangrijke Nummers

 • Wijkagent: 0900 8844
 • Noodnummer: 112
 • Huisartsenpost: 023 224 25 26
 • Dierenambulance: 023 533 43 23
 • Brandweer: 112
 • Dorpscoordinator Welzijn: 023 525 03 66

Plaatsing AED's

 • Coop: Deken Zondaglaan 55, 2114 EB Vogelenzang
 • Woonhuis: Graaf Dirklaan 9, 2114 DE vogelenzang
 • Dorpshuis Vogelenzang: Henk Lensenlaan 1, 2114 ER Vogelenzang
 • Voor Advies En Klein Onderhoud: Teylingerweg 20, 2114 EJ Vogelenzang