Afbeelding van De toekomst van Vogelenzang

De toekomst van Vogelenzang

De toekomst van Vogelenzang (mede namens Henk Schell (PVDA) en Aty de Groot (PVDA) en Maurits van Tol (D66))

Op woensdag 12 april werden tijdens een bijeenkomst de mogelijke maatregelen en scenario’s gepresenteerd aan de gemeenteraad. Tevens werden de resultaten van de digitale peiling bekend gemaakt.

Voor alle duidelijkheid vermeld ik nog maar even cursief de passage uit de vorige Invo over de mogelijke maatregelen en scenario’s.

De mogelijke maatregelen en scenario’s hebben betrekking op de onderwerpen “Openbare ruimte en groen”, “Welzijn en zorg”, “Leren en spelen” en “Sport en recreatie” en “Wonen”. Voor details over de mogelijke maatregelen per onderwerp verwijs ik graag naar de website van de gemeente Bloemendaal. Over de scenario’s wil ik wat meer schrijven.

Scenario A: woningbouw in hart van het dorp. Dit zou inhouden een herinrichting van het gebied rond de sportvelden, de school en de speeltuin. Meer concreet zou dat betekenen: een nieuw integraal kind centrum (inclusief school) op een deel van het terrein van de sportverenigingen, herschikking van de sportvelden, verplaatsing van de speeltuin en woningbouw op de huidige plek van de school en de speeltuin.

Scenario B: woningbouw op andere locatie bijvoorbeeld langs de Leidsevaart. In dit scenario zou het integraal kind centrum (inclusief school) op de huidige locatie blijven maar zou er wel een herinrichting van het gebied rondom school/speeltuin kunnen plaatsvinden en zouden de voorzieningen van de sportverenigingen verbeterd kunnen worden.

Scenario C: geen woningbouw in Vogelenzang

Uit de peiling is gebleken dat scenario A, dat uitgaat van een integrale herstructurering van de omgeving school en sportvelden, het voorkeursscenario is. Uit de gehouden online peiling bleek dat 73% van de respondenten scenario A een goed idee vindt voor Vogelenzang. Scenario B werd minder enthousiast ontvangen en scenario C kreeg de minste steun.

Op basis van alle informatie en resultaten heeft het College van B&W een voorstel naar de gemeenteraad gestuurd dat op woensdag 14 juni 2017 zal worden besproken in de commissie Samenleving en op donderdag 6 juli 2017 in de gemeenteraad. De tekst van het voorgestelde besluit luidt als volgt:

1. Om te kiezen voor het integraal herstructureren van de omgeving rond basisschool de Paradijsvogel (scenario A) om zo de vitaliteit en leefbaarheid van Vogelenzang te vergroten;

2. Om de mogelijkheden voor woningbouw op de locatie Leidsevaart-Zuid te verkennen (onderdeel scenario B) zodat de integrale aanpak een vervolg krijgt na de herstructurering van de omgeving van basisschool de Paradijsvogel;

3. Voor de nadere uitwerking van scenario A een aanvullend eenmalig budget van € 45.000 ten laste van de algemene reserve vrij beschikbaar te stellen via wijziging van de begroting 2017;

4. Deze uitwerking uit te voeren van juli ’17 tot uiterlijk mei ’18.

5. Om voor de zomer van 2018 de raad een financieel onderbouwd voorstel te doen hoe de gemeente de herstructurering rond basisschool de Paradijsvogel concreet wil uitvoeren;

6. Het hiertoe strekkende raadsvoorstel vast te stellen.

In de volgende Invo zal ik u informeren over de gevoerde discussie en besluitvorming.