Nieuws uit de Bloemendaalse politiek

Zoals u mogelijk al gelezen hebt zal de Invo in zijn huidige vorm (als boekje) in oktober 2017 voor het laatst verschijnen. Op de vernieuwde website www.dorpvogelenzang.nl is gelukkig al veel informatie te vinden die ook in de Invo vermeld staat. Op genoemde website staat ook een poll waar men kan aangeven of er in de toekomst nog behoefte bestaat aan een papieren variant van de Invo. Of deze er nog in een aangepaste versie zal komen is mij op dit moment niet bekend.

Wel heb ik even teruggekeken in mijn eigen digitale archief. Mijn bijdrage aan deze Invo betreft de 15e jaargang nummer 86. Nooit gerealiseerd dat ik al zo lang een bijdrage lever onder de titel “Nieuws uit de Bloemendaalse politiek”.

Na het verschijnen van de laatste Invo in de huidige vorm zal ik zeker niet stoppen met schrijven. Nieuws uit de Bloemendaalse politiek” zal dan te vinden zijn op de vernieuwde website.

Op woensdag 5 juli jl. heeft de gemeenteraad van Bloemendaal de heer Elbert Roest voorgedragen als nieuwe burgemeester. Momenteel is hij nog burgemeester van Laren. De installatie van de nieuwe burgemeester zal plaatsvinden op woensdag 6 september 2017.

In deze bijdrage aan de Invo komen de volgende onderwerpen aan bod: De toekomst van Vogelenzang (mede namens Henk Schell (PVDA), Aty de Groot (PVDA) en Maurits van Tol (D66)), Ontwikkelingen rond (nieuwe) buslijnen in Vogelenzang en Herinrichting en rioolvervanging Vogelenzangseweg.

De toekomst van Vogelenzang (mede namens Henk Schell (PVDA) en Aty de Groot (PVDA) en Maurits van Tol (D66)

Op woensdag 14 juni 2017 werd in de commissie Samenleving weer gesproken over Vitaal Vogelenzang. Alle aanwezige partijen waren positief over het voorgestelde besluit (zie verderop in dit artikel). De uiteindelijke conclusie was een unaniem positief advies van de commissieleden en daarmee kon het als hamerpunt naar de raadsvergadering op 5 juli jl. Zonder verdere discussie is het voorstel unaniem aanvaard. De tekst van het besluit luidt als volgt:

1. Om te kiezen voor het integraal herstructureren van de omgeving rond basisschool de Paradijsvogel (scenario A) om zo de vitaliteit en leefbaarheid van Vogelenzang te vergroten;

2. Om de mogelijkheden voor woningbouw op de locatie Leidsevaart-Zuid te verkennen (onderdeel scenario B) zodat de integrale aanpak een vervolg krijgt na de herstructurering van de omgeving van basisschool de Paradijsvogel;

3. Voor de nadere uitwerking van scenario A een aanvullend eenmalig budget van € 45.000 ten laste van de algemene reserve vrij beschikbaar te stellen via wijziging van de begroting 2017;

4. Deze uitwerking uit te voeren van juli ’17 tot uiterlijk mei ’18.

5. Om voor de zomer van 2018 de raad een financieel onderbouwd voorstel te doen hoe de gemeente de herstructurering rond basisschool de Paradijsvogel concreet wil uitvoeren;

6. Het hiertoe strekkende raadsvoorstel vast te stellen.

De komende periode zal dit besluit nader worden uitgewerkt met een groot aantal betrokkenen. In de loop van 2018 zal de raad weer een belangrijk besluit dienen te nemen.

Ontwikkelingen rond (nieuwe) buslijnen in Vogelenzang

De provincie Noord-Holland heeft Connexxion dan eindelijk formeel de opdracht gegeven voor het verzorgen van het openbaar vervoer in de regio Haarlem-IJmond. De concessie gaat van start op 3 september 2017 en heeft een looptijd van tien jaar. Het betekent, zoals eerder gemeld, dat er in positieve zin iets gaat veranderen aan de buslijnen in Vogelenzang. De huidige buslijn 9 tussen station Heemstede-Aerdenhout en Vogelenzang zal blijven bestaan maar alleen niet meer doorrijden naar station Hillegom. Verder zal er een (nieuwe) buslijn 14 komen die vanaf station Hillegom via Vogelenzang, Bennebroek, Heemstede-De Glip naar Station Heemstede-Aerdenhout zal rijden. Deze buslijn 14 eindigt pas in Spaarndam en gaat ook langs station Haarlem. Beide buslijnen zijn een uursdienst. Deze informatie is afkomstig van de website van Connexxion.

Herinrichting en rioolvervanging Vogelenzangseweg

Tussen 3 april en 19 mei konden er zienswijzen op het plan Vogelenzangseweg e.o. worden ingediend. Uit de hoeveelheid en aard van de zienswijzen valt op te maken dat het plan op hoofdlijnen aansluit op de visie van de grote meerderheid van Vogelenzang. Aan veel zienswijzen is tegemoet gekomen in het definitief ontwerp. Op één essentieel onderdeel van het ontwerp verschilt de mening van de direct aanwonenden van andere participanten: de middengeleiders op het noordelijke kruispunt Graaf Florislaan/Vogelenzangseweg. Door de aanleg van middengeleiders gaat een deel van het oostelijke trottoir verloren. Met de indieners van de zienswijze op dit onderdeel van de plannen heeft nog een gesprek plaatsgevonden. Na het inwinnen van adviezen en het afwegen van belangen, heeft het college maandag 17 juli 2017 het definitieve ontwerp Vogelenzangseweg e.o. vastgesteld.

De werkwijze met een kerngroep zal in de volgende fase worden voortgezet. Om overlast tijdens de uitvoering zo veel mogelijk te beperken, wordt nu al goed nagedacht over zaken als bereikbaarheid (omleiding, fasering), leefbaarheid, veiligheid en communicatie. Vanuit de vorige kerngroep (uit de ontwerpfase) hebben een aantal leden aangegeven hierover actief mee te willen denken. Wie zich daar bij aan wil sluiten, kan een e-mail sturen naar vogelenzangseweg@bloemendaal.nl. Ook een schriftelijke bijdrage kan naar dit e-mailadres gestuurd worden.

Wanneer de voorbereidingsfase voorspoedig verloopt, start de uitvoeringsfase in februari/maart 2018. De uitvoeringsfase duurt naar verwachting tot en met december 2018.

André Burger,
fractievoorzitter CDA.

Email: andreburger2114@gmail.com